Quy cách: 6 chai / 01 thùng gỗ - Trang 2 trên 2 - Vndrink - Rượu Vang VN